Přijímací zkoušky

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2023/2024

Přihlášku lze podat do 31. března 2023!

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

  1. písemná příprava: překlad a komentář gramatické struktury finského textu (max. 30 bodů)
  2. finská jazykověda – fonetika, morfologie, syntax (max. 15 bodů)
  3. historické, sociální a kulturní reálie Finska ve finštině (max. 15 bodů)
  4. finská literatura (včetně předloženého seznamu literatury – viz další požadavky ke zkoušce) (max. 30 bodů)
  5. celková motivace ke studiu (max. 10 bodů)

Kritéria hodnocení motivace:

  • přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající obsahu studia programu na FF UK: 10–7 bodů
  • částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku odpovídající obsahu studia programu na FF UK: 6–4 bodů
  • nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, příliš neodpovídající obsahu studia programu na FF UK: 4–0 bodů

Další požadavky ke zkoušce:

Student je povinen předložit seznam přečtené filologické odborné literatury a beletrie související s oborem studia (předkládá se u ústní přijímací zkoušky, minimálně 20 děl).

Ze závažných a doložených důvodů lze požádat o distanční formu ústní zkoušky prostřednictvím SIS nejpozději do 22. 5. 2023.

 

Obecné informace pro uchazeče o studium na FF UK jsou k dispozici zde.

Bližší obecné informace o přijímacím řízení případně podá oddělení přijímacího řízení (prijimacky@ff.cuni.cz).

Bližší informace přímo o specializacích Finština (Bc.) i Finská filologie (NMgr.) případně podá garantka přijímacího řízení Mgr. Lenka Fárová, Ph. D.: lenka.farova@ff.cuni.cz

TERVETULOA OPISKELEMAAN!

 

Úvod > Uchazeč > Přijímací zkoušky