Přijímací zkoušky

V akademickém roce 2019/2020 se otvírají obory Finská studia (Bc.) a Finská filologie (NMgr.)

modelový test:  modelový test Bc Finská studia

 

přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

počet přijatých v ak. roce 2017/18: 5
počet přihlášených v ak. roce 2017/18: 9

popis přijímací zkoušky:

1. kolo – písemná část (doba trvání: 120 minut)
1) gramatický test (úroveň B2–C1 podle SERR) (max. 15 bodů)
2) porozumění textu a poslech (max. 15 bodů)
3) finská literatura: esej a znalostní test (max. 20 bodů)
2. kolo – ústní část
1) finská jazykověda (fonetika, morfologie, syntax) (max. 20 bodů)
2) historické, sociální a kulturní reálie Finska (ve finštině) (max. 20 bodů)
3) celková motivace ke studiu (viz další požadavky ke zkoušce) (max. 10 bodů)
další požadavky ke zkoušce:
student je povinen předložit seznam přečtené odborné literatury a beletrie (předkládá se u ústní části přijímací zkoušky)
doporučená literatura: 
  • sekundární literatura

ALHO, O. (ed.): Finland – a cultural encyclopedia. Helsinki: SKS, 1999. ISBN 951-717-885-9

CULLER, J.: Krátký úvod do literární teorie. Brno: Host 2002. ISBN 80-7294-070-8.

HAKULINEN, A et kol.: Iso suomen kielioppi. Helsinki: SKS 2004. ISBN 951-746-557-2.

HARTLOVÁ D. (et al.): Slovník severských spisovatelů. Praha: Libri 1998 ISBN 80-85983-21-4.

HUMPÁL, M., KADEČKOVÁ, H., PARENTE-ČAPKOVÁ, V.: Moderní skandinávské literatury 1870-2000. Praha: Karolinum 2006. ISBN 80-246-1174-0.

JUTIKKALA, E., PIRINEN, K.: Dějiny Finska. Praha: NLN 2001. ISBN 80-7106-406-8.

KARLSSON, F.: Suomen kielen äänne- ja muotorakenne. Porvoo: WSOY 1983.

KMOCHOVÁ, P.: Některé aspekty života autonomního Finska. Jinočany: Nakladatelství a vydavatelství H&H 1993. ISBN 80-85467-26-7.

LAAKSONEN – LIEKO, A.: Suomen kielen äänne- ja muoto-oppi. Loimaa: Finn Lectura 1988. ISBN 951-8905-67-3.

LAITINEN, K.: Suomen kirjallisuuden historia. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava 1997. ISBN 951-1-15010-3.

LIEKO, A.: Suomen kielen fonetiikkaa ja fonologiaa ulkomaalaisille. Loimaa: Finn Lectura 1992. ISBN 951-8905-63-0.

LINDROOS, H., ČERMÁK, F.: Stručná mluvnice finštiny. Praha: FF UK 1982.

LINDROOS, H.: Finština nejen pro samouky. Praha: Leda 2002. ISBN 80-7335-000-9.

MOLARIUS, P.(ed.): Suomen taide ja kulttuuri. Jyväskylä: Helsingin yo 1993. ISBN 951-45-6071-X

VARPIO, Y. (red.): Suomen kirjallisuushistoria I, II, III. Vammala: Suomalaisen kirjallisuuden seura 1999. ISBN 951-746-133-X.

WHITE, L.: Suomen kielioppia ulkomaalaisille. Loimaa: Finn Lectura 1993. ISBN 951-8905-65-7.

  • finská beletrie – dle vlastního výběru

Doporučujeme však, aby předložený seznam obsahoval díla finských či finskošvédských autorů z různých časových období 19., 20. i 21. století a různých žánrů.

podmínky přijetí bez přijímací zkoušky:

Přijímací zkoušky lze prominout, pokud je průměrná známka uchazečovy bakalářské státní zkoušky z předmětů studia oboru Finská studia výborně. Žádost o upuštění od přijímací zkoušky musí uchazeč podat nejpozději dne 4. 6. 2019. Do tohoto dne musí uchazeč, který žádá o upuštění od přijímací zkoušky, složit bakalářskou zkoušku, a pokud ji nesložil na Filozofické fakultě UK, také doložit známky.

modelový test: modelový test NMgr Finská filologie

Související odkazy

Úvod > Uchazeč > Přijímací zkoušky