Přijímací zkoušky

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2022/2023

  • Navazující magisterský program Germánská a severoevropská studia se specializací Finská filologie (navazující magisterský)
Fakulta: Filozofická fakulta
Studijní program: Germánská a severoevropská studia (N0231A090067)
Forma studia: prezenční
Druh studia: navazující magisterské
Kombinovatelnost: POUZE sdružené nebo dvouspecializační studium (to znamená, že k tomu, abyste mohli tento program studovat, musíte si podat další samostatnou přihlášku na nejméně jeden další kombinovatelný studijní program na FF UK! Studovat Finskou filologii samostatně NELZE. O tom, které programy budete studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)

kombinovatelnost se všemi programy navazujícího magisterského studia, které to nevylučují;

lze kombinovat buď jednu specializaci s jiným programem (sdružené studium), nebo dvě specializace zároveň (dvouspecializační studium)

volba specializace: závazně v přihlášce; na každou specializaci je třeba podat samostatnou přihlášku, lze podat přihlášky i na více specializací

Jazyk výuky: čeština (a finština)
Předpokládaný počet přijímaných: 15
Standardní doba studia: 2 roky
Forma přihlášky: Elektronická
Přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
Popis přijímací zkoušky: 1) písemná příprava: překlad a komentář gramatické struktury finského textu (max. 30 bodů)
2) finská jazykověda (fonetika, morfologie, syntax) (max. 15 bodů)
3) historické, sociální a kulturní reálie Finska ve finštině (max. 15 bodů)
4) finská literatura (včetně předloženého seznamu literatury – viz další požadavky ke zkoušce) (max. 30 bodů)
5) celková motivace ke studiu (max. 10 bodů)
Další požadavky ke zkoušce: Student je povinen odevzdat seznam přečtené filologické odborné literatury a beletrie související s oborem studia (odevzdává se u ústní přijímací zkoušky). Předpokládá se min. 15 titulů odborné literatury a finské beletrie v originálu či v překladu
Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ANO – lze upustit od přijímací zkoušky, pokud průměrná známka uchazečovy státní bakalářské zkoušky z předmětů oborů Finská studia (resp. specializace finština anebo z předmětů oborů či programů s podobnou obsahovou náplní) není horší než 1,5. Žádost o upuštění od přijímací zkoušky musí uchazeč podat nejpozději dne 25. 5. 2022.
Podmínky přijetí: Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.
Termín podání přihlášky: 31.03.2022

 

Více informací o programu a specializaci ve vizitce zde.

Bližší obecné informace případně podá oddělení přijímacího řízení (prijimacky@ff.cuni.cz).

Bližší informace přímo o specializaci Finská filologie případně podá garantka přijímacího řízení: lenka.farova@ff.cuni.cz

TERVETULOA OPISKELEMAAN!

 

Úvod > Uchazeč > Přijímací zkoušky