Finská filologie

Státní závěrečná zkouška (pořadí předmětů není stanoveno):

SZ1.  Obhajoba diplomové práce

SZ2:  a) Finský jazyk; b) Finská literatura; c) Finské dějiny a reálie.

Počet kreditů nutných pro konání státní závěrečné zkoušky: 120

Kirjallinen osuus / Písemná část = klauzurní práce (180 minut)

Kirjallinen osuus koostuu kahdesta osasta /Písemná část má dvě části:

 1. tekstinymmärtämistehtävät
 2. essee, 200-250 sanaa

Huom! Tieteellinen teksti ja esseeaiheet (3 kpl, joista valitaan yksi) voivat koskea suomen kieltä, suomalaista kirjallisuutta, kulttuuria tai yhteiskuntaa tai Suomen historiaa.

Suullinen osuus / Ústní část

Student si vylosuje jednu otázku z finského jazyka a jednu otázku z finské literatury (A), dílo pro prezentaci v části finská literatura (B) vybere komise ze seznamu, který student při SZZK předloží.

Suomen kieli / Finský jazyk (vastataan suomeksi)

 1. Puhekielen variaatio, yleispuhekieli, murteet ja slangi
 2. Suomen murteiden pääryhmät ja yleisimmät murrepiirteet
 3. Kielelliset haasteet suomeksi kirjoitettaessa
 4. Kirjoitetun ja puhutun kielen erikoispiirteiden vertailua
 5. Suomalais-ugrilaisten kielten esittely ja nykytilanne
 6. Länsi-/itämurteet
 7. Kirjakielen kehitys: perusvaiheet ja merkittävimmät uudistajat
 8. Kirjakielen kehitys: sanaston kehitys
 9. Kielikorpusten käyttö nykylingvistiikassa
 10. Kääntäminen ja tulkkaus: eroja ja yhtäläisyyksiä

Suomen kirjallisuus  (A) / Finská literatura (A) – teoretická část (probíhá v češtině)

Literárněhistorické směry (vždy obecně a finská specifika)

 1. Finské osvícenství.
 2. Finský romantismus.
 3. Finský kritický realismus a neorealismus.
 4. Směry přelomu století ve Finsku (symbolismus, karelianismus, novoromantismus).
 5. Směry meziválečného období (finský expresionismus, …)
 6. Finský modernismus 50. let (a dále).
 7. Společensky angažovaný směr finské literatury.
 8. Finský postmodernismus.
 9. Moderní finská literatura psaná ženami
 10. Moderní finská literatura psaná muži

Suomen kirjallisuus (B) / Finská literatura (B) – praktická část (probíhá v češtině)

Z předloženého seznamu v magisterském studiu přečtené/analyzované finské beletrie (především díla vydaná po r. 1990, Kalevala, ev. další) komise vybere jedno dílo, pro něž kandidát jednak navrhne a obecně teoreticky prezentuje možnou interpretaci, jednak ji konkrétně zdůvodní a aplikuje na příslušné dílo (např. podle Lasse Koskela, Lea Rojola: Lukijan ABC-kirja).

 

Úvod > Studium > Závěrečné zkoušky > Finská filologie