Závěrečné práce

Zadání diplomové/bakalářské práce

Téma práce se zadává na základě domluvy studenta s možným vedoucím práce do SIS v případě bakalářských studijních programů do konce 5. semestru, v případě magisterských studijních programů navazujících na bakalářské studijní programy do konce 2. semestru.

Student může přistoupit k obhajobě práce nejdříve šest měsíců po jejím zadání do SIS. Tato lhůta začíná běžet dnem zadání tématu práce do SIS. Na základě žádosti studenta doporučené vedoucím příslušné základní součásti fakulty a vedoucím práce může děkan fakulty tuto lhůtu ve výjimečných případech zkrátit.

Formulář zadání závěrečné práce

Zadání bakalářské/diplomové práce vypracuje ve spolupráci se studentem vedoucí práce. Student nebo vedoucí práce pošle MAILEM na sekretariát ÚGS (alena.orten@ff.cuni.cz) následující:

Typ práce (bakalářská/diplomová)

Název práce v jazyce práce

Jazyk práce

Název práce v angličtině + češtině

Vedoucí práce

Obor práce (studijní obor – např. NJL, NEJ, SKA, DN, NO, NIZ ….)

Řešitel (celé jméno studenta)

Poté bude sekretariátem ÚGS provedeno přiřazení práce studentovi v SIS. Dám studentovi vědět, že může vyplnit další povinná pole (klíčová slova, zásady pro vypracování, seznam odborné literatury).

Po vyplnění povinných polí, mi prosím  dejte vědět na sekretariát ÚGS (alena.orten@ff.cuni.cz), že je editace dokončena (teprve po Vaší potvrzující zprávě  formulář vytisknu a dám podepsat vedoucímu práce, řediteli katedry a odevzdám formulář na SO).

V případě, že student bude měnit již schválené zadání BP/DP (název, vedoucí práce), neobrací se na katedru, ale na Jaroslava Jiráka, (jaroslav.jirak@ff.cuni.cz).

Kontaktní osoba pro agendu bakalářských a magisterských závěrečných prací na studijním oddělení: Jaroslav Jirák,  (jaroslav.jirak@ff.cuni.cz) tel. 221 619 324, Helena Nováková (helena.novakova@ff.cuni.cz)

Termíny odevzdání tištěné verze bakalářských a diplomových prací

Upozorňujeme studenty, že termíny odevzdání diplomových i bakalářských prací jsou 31.3. (pro květnový termín SZZK), 31.7. (pro zářijový termín SZZK), 30.11. (pro lednový termín SZZK). Tyto termíny je nutno bezpodmínečně dodržet.

POZOR ZMĚNA!

Na základě rozhodnutí ÚGS studenti i nadále odevzdávají ve výše stanovených termínech na sekretariát ÚGS dva pomocné výtisky závěrečných prací  (musí být svázané alespoň v měkké/kroužkové vazbě) identické s elektronickou verzí odevzdávanou prostřednictvím SISu. Teprve po odevzdání tištěné a nahrání elektronické verze do SIS bude sekretariátem ÚGS potvrzeno, že student odevzdal vše v termínu a v pořádku.

Digitální univerzitní repozitář

Úvod > Studium > Závěrečné práce