Finská studia (zahájení do r. 2019)

Bakalářská zkouška (pořadí předmětů není stanoveno):

SZ1.  Obhajoba bakalářské práce

SZ2.  a) Finský jazyk; b) Finská literatura a finské reálie

Počet kreditů za celý dvouobor nutných pro konání bakalářské zkoušky: 180

 

Tematické okruhy k BZK pro obor Finská studia

A. Finský jazyk – Suomen kieli

I. Písemná část (kirjallinen koe) obsahuje: aplikaci gramatických pravidel, porozumění mluvenému textu, porozumění čtenému textu, překlad do/z finštiny a esej. Písemná část trvá max. 4 hodiny. Slovníky ani jiné pomůcky nejsou povoleny. Pokud je tato část BZK hodnocena známkou „neprospěl“, student nepostupuje k ústní části.

II. Ústní část (suullinen koe): Po krátké přípravě (5-10 min.) zadané otázky následuje vlastní zkouška ve finštině; studenti využívají vlastní názorné příklady.

1. Finská abeceda, vokální harmonie, stavba slova/ Aakkoset, vokaaliharmonia, sanojen rakenne

2. Kmen slova a střídáí stupňů/ Sanavartalo ja astevaihtelu

3. Jména a jejich kategorie (pád, číslo)/ Nominit ja niiden kategoriat (sija, luku)

4. Zájmena, číslovky / pronominit, lukusanat

5. Slovesa a jejich kategorie (rod, čas, způsob) / Verbit ja niiden kategoriat (pääluokka, tempus, modus)

6. Nominální slovesné tvary /Verbien nominaalimuodot

7. Negace ve finštině / Suomen kielto

8. Posesivita ve finštině / Posessiivisuus

9. Neohebné slovní druhy / Taipumattomat sanaluokat

10. Větné členy / Lauseenjäsenet

11. Slovosled / Sanajärjestys

12. Typy vět / Suomen lausetyypit

13. Slovní zásoba – vrstvy současné finštiny/ Nykysuomen sanavarasto

14. Slovotvorba – kompozita a odvozování / Johto-oppi – yhdyssanat ja johdokset

15. Spisovná a mluvená finština / Suomen kirja- ja puhekieli

Pozn. k části A.: Hodnotí se jazykové kompetence ve čtyřech oblastech: gramatika, porozumění, písemný projev a ústní projev.

B. Finská literatura – Suomen kirjallisuus

Ústní (suullinen koe): Okruhy otázek pokrývají předměty Finská literatura I. a Finská literatura II., které jsou zde rovnoměrně zastoupeny. Zkouška probíhá v češtině.

I. Literárněhistorické okruhy

1. Nejstarší finské písemnictví (doba katolická až osvícenská)

2. Finská lidová slovesnost, jednotlivé vrstvy epiky; lyrika, próza, další žánry

3. Finský romantismus: turkuský a helsinský, nejdůležitější představitelé. Kalevala

4. Mezi romantismem a realismem. A. Kivi – zakladatel finské literatury a další osobnosti

5. Období finského kritického realismu (J. Aho, M. Canth)

6. Finský novoromantismus v poezii a próze (E. Leino, J. Linnankoski, …)

7. Novorealistické tendence ve Finsku (J. Linnankoski, I. Kianto, J. Lehtonen, M. Jotuni …)

8. Zvláštní typy „kansankuvaus“: F. E. Sillanpää, A. Kallas

9. Tvorba generace Tulenkantajat a generačně spřízněných autorů

10. Literatura 30. let ve Finsku (psychologická próza, radikální levicová lyrika, drama)

11. Literatura doby válečné a těsně poválečné

12. 50. léta ve finské literatuře (modernismus)

13. 60. a 70. léta ve finské literatuře (společensky angažovaná literatura)

14. Literatura 80. let – ve znamení postmoderny?

15. Finská literatura posledních dvou desetiletí (cca 1990 – až současnost)

II. Vlastní četba

Studenti přistupující ke zkoušce při písemné části předkládají seznam přečtené finské beletrie za celou dobu studia. Při ústní zkoušce se koná pohovor komise se zkoušeným na bázi děl vybraných zkoušejícími.

C. Finská kultura a společnost – Suomen kulttuuri ja yhteiskunta

Ústní (suullinen koe): Po krátké přípravě (5-10 min.) zadané otázky následuje vlastní zkouška ve finštině.

1. Vývoj politického systému, politické strany a státní zřízení – Poliittisen järjestelmän kehitys, puolueet ja yhteiskunnallinen järjestys

2. Národnostní menšiny ve Finsku – Suomen vähemmistöt

3. Finsko jako sociální stát – Suomi – hyvinvointivaltio

4. Finské školství – Suomen koulujärjestelmä

5. Finské tradice a náboženství – Suomalaiset perinteet ja uskonnot

6. Finské svátky – Suomalaiset juhlat

7. Finské výtvarné umění – Suomen kuvataide

8. Finská architektura a design – Suomen arkkitehtuuri ja muotoilu

9. Finská lidová, klasická i současná hudba – Suomalainen kansanmusiikki, klassinen musiikki ja nykymusiikki

10. Finský film a divadlo – Suomalainen elokuva ja teatteri

11. Finská média – Suomen mediat

12. Vztah finské společnosti k přírodě a životnímu prostředí – Suomalaisten suhde luontoon ja ympäristöön

13. Vztah finské společnosti ke sportu – Suomalaisten suhde urheiluun

14. Finská gastronomie – Suomen ruokakulttuuri

15. Finská identita – Suomalainen identiteetti

 

Pozn. ke všem částem zkoušky: výše uvedené okruhy jsou pouze rámcové, formulace zadání otázky u bakalářské zkoušky nemusí vždy přesně odpovídat jednomu určitému okruhu.

Úvod > Studium > Závěrečné zkoušky > Finská studia (zahájení do r. 2019)